Feniks-Libris
RSD EUR USD
BRZA PRETRAGA
OBLASTI
NEWSLETTER
Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o novim knjigama u našoj ponudi i akcijskim sniženjima,
prijavite se:
e-mail:
Oblast: FILOZOFIJA
Istorija zapadne filozofije Bertrand Rasel

Istorija zapadne filozofije

Prvi put objavljena 1946. Istorija zapadne filozofije postala je najprodavanija knjiga XX veka iz oblasti filozofije. I dan danas ostaje neprikosnovena kao uvod u zapadnu filozofiju.
RASPRODATO!
Ukoliko želite da Vas obavestimo kada naslov bude dostupan, kliknite ovde.
Izabrani spisi Čarls Sanders Pers

Izabrani spisi

O pragmatizmu i pragmaticizmu.Sadržaj: 1.Pitanja o izvesnim sposobnostima koje se pripisuju čoveku 2.Neke posledice četiri nesposobnosti 3.Kritičko razmatranje dela Džordža Barklija 4.Učvršćivanje verovanja 5.Kako učiniti naše ideje jasnim 6.Šta pragmatizam jeste 7.Posledice pragmatizma 8.Razmatranje pragmaticizma, Indeks
Cena: 1.000,00 rsd
korpa ком. u korpu
Knjiga o čaju Kakuzo Okakura

Knjiga o čaju

Esejistička knjiga koja se smatra najboljim delom koje čitaocu sa Zapada predočava istočnjački način razmišljanja. Kroz istoriju čaja i čajnu ceremoniju autor nam približava kulturu, umetnost i filosofiju Dalekog istoka.
Cena: 350,00 rsd
korpa ком. u korpu
Književnost drevnog bliskog istoka Dr Marko Višić

Književnost drevnog bliskog istoka

Ovu kod nas nedovoljno poznatu i prilicno slabo istrazenu oblast svetske knjizevne bastine, Marko Visic predstavlja najpre kratkim Uvodom u kojem da je pregled sumersko-akadske, hebrejske i egipatske knjizevnosti, a zatim i razvijenim poglavljima o epskoj poeziji, gde se najvise govori o predanjima drevnih naroda, kao i o lirskoj poeziji, u kojem je rec o religioznoj, ljubavnoj i didakticnoj lirici.
RASPRODATO!
Ukoliko želite da Vas obavestimo kada naslov bude dostupan, kliknite ovde.
Kratka istorija  moderne filozofije Rodzer Skruton

Kratka istorija moderne filozofije

U sazetom pregledu zapadne filozofije od Dekarta do Vitgenstajna, Rodzer Skruton, poznati pisac i novinar, citaocima na pristupacan nacin predstavlja osnovna filozofska usmerenja karakteristicna za zapadnu civilizaciju koja vode od racionalizma ka podrobnoj analizi filozofskog i svakodnevnog jezika.
Cena: 340,00 rsd
korpa ком. u korpu
Kratka rasprava o Bogu, čoveku i njegovoj sreći Baruh Spinoza

Kratka rasprava o Bogu, čoveku i njegovoj sreći

KRATKA RASPRAVA O BOGU, ČOVEKU I NJEGOVOJ SREĆI NASLOV JE HOLANDSKE VERZIJE, INAČE IZGUBLJENOG LATINSKOG ORIGINALA, RUKOPISA DELA,DVADESETPETOGODIŠNJEG SPINOZE.

Koju je sačinio izvesni amsterdamski hirurg, ali je postala dostupna - pre ne mnogo više od stotinu godina. Izvan svake sumnje je da ovaj tekst, čija je namena kao ezoteričnog spisa poslužila autoru buduće i glasovite Etike. Poput aidememoirea, sinopsisa ili skice pri pisanju ovoga dela nije zastupljen „geometrijski red izlaganja", ali su pojmovi one najviše opštosti - pojmovi s kraja puta filozofovog istraživanja - našli u njemu svoja gotovo konačna određenja. Iz rakursa nekoliko apstrakcija toga vida, prvenstveno onih koje se tiču zamisli „modusa", „atributa, „supstancije", obrazlaže se ovom prilikom jedan broj karakternih crta koje se čine nezaobilaznim i onda kada valja proslediti izvorna pregnuća „mladog Spinoze" iz dela koje je pred nama.

Pogled na svet, odista najređe vrste, označen je kao spinoizam.

Tradicija suštinski obnovljenog filozofsko-naučnog mišljenja inaugurisana kartezijanstvom, u slučaju Spinozine misli, posvedočila je ponovljeno i na delu, da je celinu postojećeg moguće koherentno promisliti, a da se kod nekih izvorno bitnih momenata u potpunosti zaobiđe.

Izmena u svojstvima stvari, prizivala je druge kategorije ovih pojmova, što je na kraju krivilo i beskrajno umnožavalo moguću sliku sveta.
RASPRODATO!
Ukoliko želite da Vas obavestimo kada naslov bude dostupan, kliknite ovde.
Kritika čistog uma Imanuel Kant

Kritika čistog uma

U jed­no­me ro­du svo­ga sa­zna­nja ljud­ski um ima čud­nu sud­bi­nu: što ga uz­ne­mi­ru­ju pi­ta­nja o ko­ja ne mo­že da se oglu­ši, jer mu ih po­sta­vlja sa­ma pri­ro­da uma, ali ko­ja on ipak ne mo­že da re­ši, jer ona pre­ma­ša­ju sva­ku moć ljud­sko­ga uma.

Ima­nuel Kant ro­đen je 1724. go­di­ne i pri­pa­da za­čet­ni­ci­ma mo­der­ne fi­lo­zo­fi­je.

U fi­lo­zo­fi­ji sa nji­me po­či­nje no­vi pe­riod – Ne­mač­ka kla­sič­na fi­lo­zo­fi­ja (ili Ne­mač­ki kla­sič­ni ide­a­li­zam). Kan­to­va naj­po­zna­ti­ja de­la su tri kri­ti­ke: Kri­ti­ka či­stoga uma, Kri­ti­ka prak­tič­nog uma i Kri­ti­ka mo­ći su­đe­nja. Ovim tri­ma kri­ti­ka­ma pri­pa­da­ju i tri osnov­na, jed­no­stav­na pi­ta­nja fi­lo­zo­fi­je:

Šta mo­gu da znam?
Šta tre­ba da či­nim?
Če­mu mo­gu da se na­dam?

Kant uvek na­gla­ša­va da pra­va na mi­šlje­nje ni­su do­volj­na, ne­go da se ona mo­ra­ju is­ko­ri­sti­ti, stva­ra­ju­ći no­ve te­o­ri­je i no­ve hi­po­te­ze ko­je će ši­ri­ti na­še ho­ri­zon­te.

Po­sta­vlja­ju­ći uni­ver­zal­ne nor­me ko­je su pri­hva­tlji­ve pra­vi­mo mo­guć­nost da is­ka­že­mo svo­je raz­li­či­to­sti.

Kri­ti­ka či­stoga uma ob­ja­vlje­na je 1781. go­di­ne i iza­z­va­la je ve­li­ku pa­žnju u fi­lo­zof­skim kru­go­vi­ma, nje­na vred­nost osta­la je neo­spor­na i do da­nas.

Me­đu­tim, ako jed­na te­o­ri­ja ima u se­bi ži­vot­ne sna­ge, to će ipak dej­stvo i pro­tiv­dej­stvo ko­ji joj u po­čet­ku gro­ze ve­li­kom opa­sno­šću po­slu­ži­ti s vre­me­nom sa­mo to­me da se iz­gla­ča­ju nje­ne ne­rav­ni­ne, i da joj se u krat­kom vre­me­nu pri­ba­vi i po­treb­na ele­gan­ci­ja, ako se njo­me bu­du ba­vi­li lju­di ne­pri­stra­sni, lju­di od uvi­đav­no­sti i istin­ske po­pu­lar­no­sti.
RASPRODATO!
Ukoliko želite da Vas obavestimo kada naslov bude dostupan, kliknite ovde.
Kritika moći suđenja Imanuel Kant

Kritika moći suđenja

Kantova kritička filozofija ima tri oblika: kao kritika teorijskog uma, kao kritika praktičnog uma i kao kritika moći suđenja. Kritika teorijskog uma predstavlja Kantovu teoriju saznanja, kritika praktičnog njegovu etiku, a kritika moći suđenja estetiku...
RASPRODATO!
Ukoliko želite da Vas obavestimo kada naslov bude dostupan, kliknite ovde.
Kult muza u evropskoj književnoj tradiciji Dr Marko Višić

Kult muza u evropskoj književnoj tradiciji

Istraživač se prihvatanjem studioznog izučavanja uspona i pada jedne u poređenju sa drugom civilizacijom nedvosmisleno stavlja u, ne toliko pretenciozan, koliko mučan i rizičan položaj, tim pre ako je reč o davno minulim civilizacijama koje nam izgledaju utoliko nepojmljivim ukoliko su dalje od našega, logičkog razumevanja prirodnih i društvenih pojava.Takvo je istraživanje otežano i činjenicom da je neobično teško utvrditi šta je u nekoj kulturi autohtono, a šta pozajmljeno i asimilovano, što vremenom u nepovrat izgubljeno, što pak drugim kulturama u nasleđe ostavljeno.
Cena: 2.500,00 rsd
korpa ком. u korpu
LISISTRATA Aristofan

LISISTRATA

,,Lisistrata" je jedna od jedanaest sačuvanih drama koje je napisao starogrčki komediograf Aristofan. Komad je izazvao veliku pažnju zbog prikaza odnosa polova i, uopšteno, seksualnosti, odnosno skrevenih seksualnih aluzija i otvorene razuzdanosti. Danas se navodi kao primer za iznošenje feminističkih ideja u grčkoj književnosti.
Cena: 360,00 rsd
korpa ком. u korpu
Strana:  1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  >>  kraj
 
pouke i saveti
Neznanje je bolest, ali, srećom, nije zarazna.
• • •
Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo.
• • •
Da je život lep, čovek se ne bi rodio plačući
• • •
Ništa samo po sebi nije ni dobro, ni loše, zavisi samo šta o njemu mislimo.
• • •
Pred velikom širinom većina ljudi obično zatvori vrata.
• • •
Važna je večna živost, a ne večni život.
• • •
Ako ne misliš o budućnosti ne možeš je ni imati.
• • •
Oni koji su zaista veliki umovi, ti viju svoja gnijezda na visinama, usamljeni kao orlovi.
• • •
Ono što smo napravili za sebe, umire zajedno sa nama; ono što smo učinili za druge, ostaje besmrtno.
• • •
Svi koji ne mogu zapamtiti iskustva prošlosti, osuđeni su da ih ponavljaju.
• • •
Karakter je za uspeh važniji od inteligencije.
• • •
Lako možemo oprostiti detetu koje se boji mraka. Prava tragedija u životu su ljudi koji se boje svetlosti.
• • •
Reč koju si zadržao za sebe, tvoj je rob; reč koju si izgovorio, tvoj je gospodar.
• • •
Najtraženije
Istorija Srba Istorija Srba, Vladimir Ćorović
Ezopove basne Ezopove basne, Ezop
Orkanski visovi Orkanski visovi, Emili Bronte
1000 zašto 1000 zato 1000 zašto 1000 zato, Vojin Ančić sa grupom autora priredio
Atlas lekovitog bilja Atlas lekovitog bilja, Dragiša Milovanović
Francusko-srpski rečnik Francusko-srpski rečnik, Filip Medić i Etjen Loran
TOTEM I TABU TOTEM I TABU, Sigmund Frojd
Taoističke priče Taoističke priče, Izabrao i preveo Aleksandar Miletić
Jelena Anžujska Jelena Anžujska, Ana Atanasković
Naša preporuka
Kroz prizmu kristala Kroz prizmu kristala, Ena Reno Tot
Misli Misli, Matija Bećković
Čovek i njegov identitet Čovek i njegov identitet, Vladeta Jerotić
Majstor i Margarita Majstor i Margarita, Mihail Bulgakov
NOVO U PONUDI:
Svet kao volja i predstava Svet kao volja i predstava, Artur Šopenhauer
Komedije Komedije, Aristofan
AKCIJE:
Čudesna mitska bića Čudesna mitska bića, Alehandra Ramirez i Agustin Celis
Zlatne bajke Zlatne bajke, Grupa autora
KONTAKT
Feniks libris
Lagumska 14 (bivša Gajeva)
Zemun
011/307-6829
063/241-216
office@feniks-libris.com
Feniks libris, Lagumska 14, Zemun
Uspešno dodato u korpu.

Pregledaj korpu     Nastavi kupovinu
• 2023 Feniks-libris.com • dB engine & sotware: LatiCOM Software